Rekrutacja

Termin rekrutacji uczestników na pierwszy rok (zajęcia w roku 2018) – 5-9 lutego 2018 r.

Zgodnie z regulaminem, rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

Rodzic lub opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie dziecka do uniwersytetu zobowiązany jest do wypełnienia i wysyłania formularza rekrutacyjnego w formie elektronicznej (formularz będzie dostępny w zakładce Rekrutacja i aktywny od 5 lutego 2018 r. od godziny 10:00).

W formularzu rodzic lub opiekun prawny podaje:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • datę urodzenia dziecka,
  • szkołę do jakiej uczęszcza dziecko (szkoła znajdująca się na terenie Gminy Polkowice),
  • klasa do której uczęszcza dziecko (uczestnikami mogą być uczniowie klas III-VI szkół podstawowych),
  • imię i nazwisko opiekuna prawnego (zgłaszającego dziecko),
  • numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego,
  • adres poczty elektronicznej rodzica lub opiekuna prawnego (niezbędny do dalszej komunikacji).

W formularzu rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że:

  • wszystkie podane dane są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z działaniem uniwersytetu i procesem rekrutacji,
  • zapoznał się z regulaminem oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  • akceptuje zamieszczanie wizerunku dziecka utrwalonego podczas zajęć w uniwersytecie na stronie internetowej i fanpage ’u uniwersytetu i uczelni oraz na materiałach promocyjno-reklamowych.

Na podstawie nadesłanych formularzy (decyduje kolejność zgłoszeń) stworzona zostaje lista dzieci przyjętych do uniwersytetu, o czym drogą elektroniczną zostaną poinformowani ich rodzice lub opiekunowie prawni po zakończeniu rekrutacji, tj. najszybciej 12 lutego br. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej a wszystkie zajęcia organizowane w uniwersytecie są bezpłatne (działanie Uniwersytetu finansowane jest z budżetu Gminy Polkowice).

Nie przyjmujemy zgłoszeń osobistych, telefonicznych i e-mailowych.