Regulamin

Informacje ogólne

§1.

 1. Uniwersytet Dziecięcy, zwany w dalszej części uniwersytetem, działa przy Uczelni Jana Wyżykowskiego, zwanej w dalszej części uczelnią lub organizatorem.
 2. Celem uniwersytetu jest popularyzacja nauki i umożliwienie:
  • zdobywania wiedzy w różnych dyscyplinach naukowych,
  • nabywania praktycznych umiejętności,
  • rozwijania talentów.
 3. Uczestnikami uniwersytetu, zwanymi dalej słuchaczami, mogą być dzieci zamieszkałe na terenie gminy Polkowice i/lub uczęszczające do klas III-VI szkoły podstawowej na terenie gminy Polkowice.
 4. Uniwersytet prowadzi zajęcia w cyklu rocznym w podziale na dwa semestry:
  • zimowy od października do stycznia,
  • letni od lutego do czerwca.
 5. W semestrze zajęcia odbywają się w trakcie jednodniowych zjazdów w trybie weekendowym.
 6. Zajęcia odbywają się w formie wykładów lub warsztatów.
 7. Wykłady odbywają się w formie otwartej dla wszystkich uczestników uniwersytetu
 8. Warsztaty odbywają się w grupach wiekowych liczących maksymalnie 20 osób.
 9. Zajęcia odbywać się mogą także w formie wycieczek dydaktycznych.
 10. Terminy zjazdów i harmonogram zajęć w semestrze podane są do wiadomości słuchaczy na stronie internetowej uniwersytetu www.ud.ujw.pl.
 11. Wszystkie zajęcia organizowane w ramach uniwersytetu są dla słuchaczy bezpłatne, pod warunkiem uzyskania dotacji ze środków zewnętrznych pozyskanych na ten cel przez UJW.
 12. Zajęcia, o których mowa w ust. 6, odbywają się w Polkowicach, w siedzibie uczelni, z wyjątkiem wycieczek dydaktycznych i zajęć terenowych przewidzianych w harmonogramie.

Rekrutacja

§2.

 1. Rekrutacja do uniwersytetu prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Terminy rekrutacji ogłoszone są na stronie internetowej uniwersytetu.
 3. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników, organizator ma prawo do ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej.
 4. Rodzic lub opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie dziecka do uniwersytetu wypełnia i wysyła formularz rekrutacyjny w formie elektronicznej (dostępny na stronie internetowej uniwersytetu), zwany dalej formularzem.
 5. W formularzu rodzic lub opiekun prawny podaje:
  • imię i nazwisko dziecka,
  • data urodzenia dziecka,
  • szkoła do jakiej uczęszcza dziecko,
  • klasa do której uczęszcza dziecko,
  • imię i nazwisko opiekuna prawnego (zgłaszającego dziecko),
  • numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego,
  • adres poczty elektronicznej rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. W formularzu rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że:
  • wszystkie podane dane są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z działaniem uniwersytetu i procesem rekrutacji,
  • zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  • akceptuje zamieszczanie wizerunku dziecka utrwalonego podczas zajęć w uniwersytecie na stronie internetowej i fanpage ’u uniwersytetu i uczelni oraz na materiałach promocyjno-reklamowych.
 7. Organizator nie pobiera opłaty rekrutacyjnej.
 8. Na podstawie złożonych deklaracji organizator tworzy listę dzieci przyjętych do uniwersytetu zwaną dalej listą uczestników, o czym informuje ich rodziców lub opiekunów prawnych.
 9. Lista uczestników tworzona jest wg. kryterium kolejności napływających zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.
 10. Organizator tworzy także rezerwową listę uczestników na podstawie zgłoszeń, które wpłynęły do organizatora po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc.
 11. Na pierwszym zjeździe słuchacze otrzymują indeksy. 

Prawa i obowiązki organizatora

§3.

 1. Organizator zapewnia odpowiednią kadrę dydaktyczną, opiekę pedagogiczną, nadzór merytoryczny, sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem, niezbędne do realizacji zajęć w ramach uniwersytetu.
 2. W czasie zajęć i w przerwach pomiędzy zajęciami organizator zapewnia słuchaczom opiekę pedagogiczną. Odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo uczestników kończy się z chwilą zakończenia zajęć.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i tematów zajęć, o czym poinformuje słuchaczy poprzez stronę internetową uniwersytetu.
 4. Organizator może skreślić dziecko z listy słuchaczy w przypadku:
  • dłuższej nieobecności (powyżej 2 zjazdów),
  • niewłaściwego zachowania które mogłoby zagrażać interesom i bezpieczeństwu innych uczestników zajęć.
 5. W przypadku zwolnienia się miejsca wynikającego ze skreślenia słuchacza z listy uczestników, jego rezygnacji lub czasowej usprawiedliwionej nieobecności, organizator ma prawo wpisać na listę uczestników kolejne dziecko znajdujące się na liście rezerwowej.

Prawa i obowiązki słuchacza

§4.

 1. Słuchacz ma prawo do bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach w ramach uniwersytetu.
 2. Słuchacz ma prawo do opieki podczas zajęć i przerw między zajęciami w trakcie zjazdów.
 3. Słuchacz ma obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach organizowanych w uniwersytecie.
 4. Słuchacz ma obowiązek stosowania się do wymogów ustalonych przez wykładowcę prowadzącego zajęcia lub opiekunów oraz BHP i PPOŻ obowiązujących w budynku, gdzie odbywają się zajęcia.

Obowiązki rodzica/ opiekuna prawnego

§5.

 1. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie uczęszczania dziecka do uniwersytetu.
 2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na samodzielne przychodzenie i powrót swojego dziecka po zajęciach do domu.
 3. Rodzic/ opiekun prawny słuchacza ma obowiązek poinformowania organizatora o nieobecności swojego dziecka w zajęciach i/lub o jego całkowitej rezygnacji z zajęć w ramach uniwersytetu.
 4. Rodzin/ opiekun prawny zaświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala na jego pełne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.
 5. Rodzic/ opiekun prawny uczestnika ponosi wszelkie koszty związane z naprawą mienia lub sprzętu zniszczonego przez słuchacza podczas zajęć organizowanych na uniwersytecie.

Postanowienia końcowe

§6.

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w uniwersytecie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Uczelnia gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych słuchaczy, o ile obowiązek ujawnienia ich nie wynika z przepisów prawa, a także prawo wglądu rodzica/ opiekuna prawnego słuchacza do jego danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101., poz. 926 z późniejszymi zmianami).