Regulamin

Informacje ogólne

§1.

 1. Uniwersytet Dziecięcy, zwany w dalszej części uniwersytetem, działa przy Uczelni Jana Wyżykowskiego, zwanej w dalszej części uczelnią, UJW lub organizatorem.
 2. Organizator na początku każdego roku kalendarzowego podejmuje decyzję o kontynuowaniu działania uniwersytetu przez kolejny rok.
 3. Celem uniwersytetu jest popularyzacja nauki i umożliwienie:
  • zdobywania wiedzy w różnych dyscyplinach naukowych,
  • nabywania praktycznych umiejętności,
  • rozwijania talentów.
 4. Uczestnikami uniwersytetu, zwanymi dalej słuchaczami, mogą być dzieci zamieszkałe na terenie gminy Polkowice i/lub uczęszczające do klas III-VI szkoły podstawowej na terenie gminy Polkowice.
 5. Uniwersytet prowadzi zajęcia w podziale na semestry:
  • letni: od stycznia do czerwca,
  • zimowy: od września do grudnia.
 6. Przyjmuje się dwuletni cykl edukacyjny na uniwersytecie.
 7. Słuchacze przyjmowani są do uniwersytetu na I rok zgodnie z zasadami określonymi
  w §2.
 8. Słuchacze, którzy ukończyli pierwszy rok, mają pierwszeństwo kontynuowania edukacji na drugim roku, po złożeniu przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa, z zastrzeżeniem ust. 2.
 9. Zajęcia odbywają się przede wszystkim w formie wykładów i warsztatów.
 10. Wykłady odbywają się w formie otwartej dla wszystkich uczestników uniwersytetu.
 11. Warsztaty odbywają się w grupach liczących około 20 osób.
 12. Zajęcia odbywać się mogą także w formie wycieczek edukacyjnych, pokazów lub ćwiczeń terenowych.
 13. Terminy zjazdów i harmonogram zajęć w semestrze podane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej uniwersytetu www.ud.ujw.pl.
 14. Wszystkie zajęcia organizowane w ramach uniwersytetu są dla słuchaczy bezpłatne, pod warunkiem uzyskania wystarczających środków zewnętrznych pozyskanych na ten cel przez UJW.
 15. Zajęcia stacjonarne odbywają się w Polkowicach, w siedzibie uczelni, z wyjątkiem wycieczek edukacyjnych i zajęć terenowych przewidzianych w harmonogramie.

Rekrutacja

§2.

 1. Rekrutacja do uniwersytetu prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Terminy rekrutacji ogłoszone są na stronie internetowej uniwersytetu.
 3. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników, organizator ma prawo do ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej.
 4. Rodzic lub opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie dziecka do uniwersytetu wypełnia i wysyła formularz rekrutacyjny w formie elektronicznej (dostępny na stronie internetowej uniwersytetu), zwany dalej formularzem.
 5. W formularzu rodzic lub opiekun prawny podaje:
  • imię i nazwisko dziecka,
  • data urodzenia dziecka,
  • szkołę do jakiej uczęszcza dziecko,
  • klasę do której uczęszcza dziecko,
  • imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego (zgłaszającego dziecko),
  • numer/y telefonu/ów rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego/ych,
  • miejsce zamieszkania,
  • adres poczty elektronicznej rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. W formularzu rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że:
  • wszystkie podane dane są zgodne z prawdą,
  • wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych w ramach uniwersytetu zgodnie z harmonogramem,
  • zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  • zapoznał się z klauzulą informacyjną i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłaszanego dziecka zgodnie z jej treścią.
 7. Organizator nie pobiera opłaty rekrutacyjnej.
 8. Na podstawie złożonych deklaracji organizator tworzy listę dzieci przyjętych do uniwersytetu zwaną dalej listą uczestników, o czym informuje ich rodziców lub opiekunów prawnych.
 9. Lista uczestników tworzona jest wg. kryterium kolejności napływających zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.
 10. Organizator tworzy także rezerwową listę uczestników na podstawie zgłoszeń, które wpłynęły do organizatora po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc.
 11. W przypadku wolnych miejsc na II roku, organizator może podjąć decyzję o uzupełnieniu listy słuchaczy o dzieci znajdujące się na liście rezerwowej kandydatów na I rok. Pierwszeństwo w tym przypadku mają uczniowie klas VI oraz rodzeństwo dzieci będących słuchaczami uniwersytetu.
 12. Na jednym z pierwszych zjazdów słuchacze otrzymują indeksy.

Prawa i obowiązki organizatora

§3.

 1. Organizator zapewnia odpowiednią kadrę dydaktyczną, opiekę, nadzór merytoryczny, sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem, niezbędne do realizacji zajęć w ramach uniwersytetu.
 2. W czasie zajęć i w przerwach pomiędzy zajęciami organizator zapewnia słuchaczom opiekę.
 3. Odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo uczestników zaczyna się w momencie rozpoczęcia zajęć a kończy się z chwilą zakończenia zajęć.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i tematów zajęć, o czym poinformuje słuchaczy poprzez stronę internetową uniwersytetu.
 5. Organizator może skreślić dziecko z listy słuchaczy w przypadku:
  • dłuższej nieobecności (powyżej 2 zjazdów),
  • niewłaściwego zachowania które mogłoby zagrażać interesom i bezpieczeństwu innych uczestników zajęć.
 6. W przypadku zwolnienia się miejsca wynikającego ze skreślenia słuchacza z listy uczestników, jego rezygnacji lub czasowej usprawiedliwionej nieobecności, organizator ma prawo wpisać na listę uczestników kolejne dziecko znajdujące się na liście rezerwowej.

Prawa i obowiązki słuchacza

§4.

 1. Słuchacz ma prawo do bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach w ramach uniwersytetu, z zastrzeżeniem § 1 ust. 14.
 2. Słuchacz ma prawo do opieki podczas zajęć i przerw między zajęciami w trakcie zjazdów.
 3. Słuchacz ma obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach organizowanych w uniwersytecie.
 4. Słuchacz ma obowiązek stosowania się do wymogów ustalonych przez wykładowcę prowadzącego zajęcia lub opiekunów oraz BHP i PPOŻ obowiązujących w budynku, gdzie odbywają się zajęcia.

 Obowiązki rodzica/ opiekuna prawnego

§5.

 1. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie uczęszczania dziecka do uniwersytetu.
 2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na samodzielne przychodzenie i powrót swojego dziecka po zajęciach do domu.
 3. Rodzic/ opiekun prawny słuchacza ma obowiązek poinformowania organizatora o nieobecności swojego dziecka na zajęciach i/lub o jego całkowitej rezygnacji z zajęć w ramach uniwersytetu.
 4. Rodzin/ opiekun prawny zaświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala na jego pełne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.
 5. Rodzic/ opiekun prawny uczestnika ponosi wszelkie koszty związane z naprawą mienia lub sprzętu zniszczonego przez słuchacza podczas zajęć organizowanych na uniwersytecie.

Ochrona danych osobowych

§6.

 1. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego, jak również danych osobowych dziecka zgłaszanego na zajęcia organizowane w UJW, jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice.
 2. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego jak i dziecka zgłaszanego na zajęcia organizowane przez UJW, przetwarzane będą w celu postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku zakwalifikowania się na zajęcia, w celach statutowych, organizacyjnych, archiwalnych, statystycznych, marketingowych i kronikarskich, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i danych osobowych dziecka są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie tym podmiotom zewnętrznym, które posiadają prawo do ich przetwarzania i tylko w przypadkach prawem określonych, a także podmiotom, z którymi Uczelnia posiada zawarte umowy powierzenia danych osobowych, w szczególności w zakresie wydawania dyplomów/certyfikatów i organizacji wyjazdów.
 5. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego oraz dane osobowe dziecka przechowywane będą:
  • w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na zajęcia organizowane w UJW – 24 miesiące od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, w którym zgoda została wyrażona,
  • w przypadku osób, które zostały przyjęte na zajęcia organizowane przez UJW – 42 miesiące od zakończenia roku, w którym dziecko uczestniczyło w zajęciach.
 7. Rodzic/opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: pod@ujw.pl.
 9. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.
 11. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego oraz dane dziecka nie będą przetwarzane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Postanowienia końcowe

§7.

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w uniwersytecie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2019 r.